Záhlaví Mapa stránek Výstup
PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ
Orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud) jsou povinny v každé fázi trestního řízení poškozeného (oběť trestného činu) poučit o jeho právech a tato práva mu náležitě vysvětlit a poskytnout mu dostatečný prostor a plnou možnost uplatnění těchto práv.

Oběť trestného činu označovaná dle zákona jako „poškozený” má v rámci trestního řízení celou řadu práv. 
Následující přehled práv není zcela vyčerpávající, ale poskytuje stručnou a přehlednou orientaci o nejzásadnějších právech. Vyčerpávající přehled práv uvedených v trestním řádu lze hledat např. u advokáta či ve specializované poradně (včetně poraden Bílého kruhu bezpečí).

Za poškozeného je dle zákona považován ten, komu bylo trestným činem:
ublíženo na zdraví,
způsobena majetková škoda,
způsobena morální újma,
způsobena jiná škoda (např. pozůstalý).

Za poškozeného však není považován ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma, která mu vznikla, není způsobena zaviněním pachatele, popř. mezi jednáním pachatele a újmou není přímá souvislost.

Orgány činné v trestním řízení
Hlavní roli hrají v trestním řízení „orgány činné v trestním řízení”, které jsou odpovědné za řádný průběh trestního řízení. Těmito orgány jsou:

policejní orgán (zpravidla Policie České republiky), který odhaluje trestné činy a na základě podezření provádí prvotní šetření, zajišťuje a opatřuje důkazy atd.,

státní zástupce, který vykonává dozor nad činností policejního orgánu a podává na pachatele žalobu a před soudem reprezentuje veřejný zájem včetně zájmu poškozeného,

soud, který na základě shromážděných důkazů rozhoduje o vině pachatele a o jeho trestu.

Fáze trestního řízení

Přípravné řízení – probíhá před policejním orgánem a jeho účelem je shromáždění podkladů pro rozhodnutí o tom, zda má být v trestním řízení pokračováno či nikoliv. Přípravné řízení se dále dělí na:

- prověřování – policejní orgán prověřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je z jeho spáchání podezřelý,

- trestní stíhání (vyšetřování) – policejní orgán dojde k závěru, že již je dáno podezření ze spáchání trestného činu a stíhá konkrétní osobu, shromažďuje důkazy, na jejichž základě státní zástupce podá obžalobu nebo vydá jiné rozhodnutí.

Hlavní líčení – probíhá před soudem, hlavní část představuje tzv. dokazování trestného činu (tzn. zkoumání shromážděných důkazů);

Odvolací řízení – v případě odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí soudu;

Vykonávací řízení – jde o (případně i nucený) výkon rozhodnutí soudu, pro poškozeného je důležité např. v případě výhrůžek a kontaktování ze strany odsouzeného, nebo v případě informace o jeho útěku či propuštění z výkonu trestu.