Záhlaví Mapa stránek Výstup
Zvlášť zranitelné oběti trestných činů
 
Nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů zavádí ochranná opatření pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, které definuje takto:

Zvlášť zranitelnou obětí se rozumí

a) dítě,
b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti,
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku),
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.