Záhlaví Mapa stránek Výstup
SOUDNÍ ŘÍZENÍ
...
 
SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Oznámení trestného činu
TRESTNÝ ČIN je definován v § 13 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoníku): Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
...
Vyšetřování trestného činu
První fází přípravného trestního řízení je prověřování, během kterého policejní orgán prověřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je z jeho spáchání podezřelý. Fáze vyšetřování je zahájena vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání konkrétní osoby pro konkrétní trestný čin. V usnesení je uvedeno, o jaký trestný čin by se v daném případě mělo jednat.
...
Podání obžaloby či rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
Pokud státní zástupce dospěje k závěru, že byl spáchán trestný čin a podařilo se shromáždit dostatek důkazů o takovém trestném činu, podá k soudu obžalobu na konkrétní osobu. V té je popsáno jednání, kterého se měla konkrétní osoba dopustit, o jaký trestný čin se jedná, z jakých důkazů státní zástupce vychází a odůvodnění této obžaloby.
...
Řízení před soudem
V případě, že státní zástupce podá obžalobu k soudu, soud tuto obžalobu projedná, a to buď v rámci hlavního líčení, nebo vydá rozhodnutí bez jednání.
...
Rozhodnutí
V praxi je možné setkat se s několika různými rozhodnutími v rámci trestního řízení. Jedná se o rozsudek, trestní příkaz a usnesení.
...
Odvolání
Proti rozsudku soudu prvního stupně, tedy soudu, který v dané věci rozhodoval jako první, je možné podat odvolání, a to ve lhůtě osmi dnů ode dne doručení rozsudku do vlastních rukou.
...
Zkrácené řízení
Trestní příkaz – zkrácené řízení V případech méně závažných trestných činů, na které stanoví zákon trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, rozhoduje pouze soudce profesionál, kterému se říká samosoudce.
...